Zakaj izvajati interaktivno
timsko poučevanje?

 

Didaktične izboljšave (ciljna skupina učenci): interaktivno timsko poučevanje omogoči

  • boljšo individualizacijo in diferenciacijo učnega procesa, npr. za odpravljanje razlik v predznanju, diferencirano pomoč pri učnih težavah, podporo nadarjenim, prilagajanje učnim stilom dijakov itd.;

  • dvig kakovosti (bolj dosledno izvajanje) določenega didaktičnega pristopa, npr. projektnega učenja, saj omogoči zmanjšanje števila učencev na učitelja oziroma povečanje učenčevega kontaktnega časa z učiteljem;

  • osredinjenost na določeno fazo učnega procesa, npr. na preverjanje in ocenjevanje znanja, da omogoči zvečanje objektivnosti ocenjevanja oziroma izboljšanje drugih njegovih merskih karakteristik;

  • intradisciplinarno in interdisciplinarno povezovanje predmetov in učiteljev.

 

Kurikularne izboljšave (ciljni skupini učenci in učitelji): interaktivno timsko poučevanje omogoči

  • profiliranje kurikula z dajanjem prednosti posameznim predmetom ali predmetnim področjem;

  • specifične pristope k načrtovanju in izvajanju kurikula (npr. integrativni kurikul, fleksibilni kurikul) kroskurikularna vloga posameznih učiteljev, ki to, kar je njihovo specifično ekspertno znanje, poučujejo tudi svojih rednih oddelkov in zunaj svojega predmeta.

 

Kvalitetnejši profesionalni razvoj učiteljev (ciljna skupina učitelji): interaktivno timsko poučevanje omogoči kolegialno učenje »drug od drugega in drug z drugim«, kolegialno opazovanje za reševanje problemov, ki zadevajo t.i. classroom managemnt, vodenje oziroma upravljanje razreda idr.